Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's
Programma 2015
Een jaar rond St. Jan
De Schutsboom
Geweerschieten
Trommen
Bazuinblazen
Vendelen
Lidmaatschap gilde
Een jaar rond St. Jan

“Een jaar rond Sint Jan”
Activiteiten van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp door het jaar heen

Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp: een actief gilde!
De activiteiten van ons gilde zijn vaak verbonden met eeuwenoude gebruiken. De openluchtmis bij de St.-Janskapel op de feestdag van Johannes de Doper (24 juni), het drie-jaarlijkse Koningschieten met Strijp Kermis en de jaarlijkse Kringgildedag vormen traditioneel de hoogtepunten van het jaar. Zij vallen samen met het begin van de zomer. Maar door het jaar heen doen we nog veel méér! Deze brochure geeft u een indruk van onze activiteiten het jaar rond. U zult zien dat we de tradities in stand proberen te houden, met oog voor de ontwikkelingen in “onze” tijd. Ons Gilde vervult een centrale rol in de Strijpse gemeenschap. Al in de “Carte voor Strijp”, de oprichtingsakte van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp gedateerd 17 oktober 1645, wordt beschreven dat het bevorderen van gemeenschapszin een wezenlijke taak van het gilde is. Ook vandaag de dag willen we deze taak vervullen. Veel activiteiten van ons gilde worden daarom vóór en dóór de inwoners van Strijp georganiseerd.Wekelijkse Schietwedstrijden
Gedurende het hele jaar wordt elke zondag met het geweer geschoten bij onze accommodatie “De Schutsboom”. Het betreft hier dan onderlinge wedstrijden met licht geweer op de “wip”.

Het Voorjaar
In februari of maart houden we onze jaarvergadering, in het gildehuis De Hospes. Op deze avond nemen we het aflopende jaar nog eens door en wordt vastgesteld aan welke activiteiten we gaan deelnemen. Na afloop wordt nog uitgebreid gekaart en gebuurt! Als eind maart de klok verzet is, beginnen de oefenavonden voor trommen, vendelen en bazuinblazen weer. Ervaren instructeurs staan garant voor een gedegen muzikale opvoeding van onze jeugdleden, zodat ze in de toekomst nog veel plezier hebben van hun ervaring als tamboer of bazuinblazer.April: Schietwedstrijd
Op de tweede zondag van april nodigt het gilde al haar leden uit voor een schietwedstrijd. Er wordt dan geschoten met zowel licht als zwaar kaliber. Op 30 april, Koninginnedag, luistert ons gilde, samen met het Gilde St.-Catharina en St.-Barbara uit Leende, een plechtige H. Mis op in onze parochiekerk. Daarna brengen we een gezamenlijke vendelhulde aan alle Leendse gedecoreerden. Ook op 4 mei zijn beide gilden vertegenwoordigd om de Leendse gevallenen te herdenken. Eens in de twee jaar luistert het Gilde St.-Jan Baptista de Leendse bedevaart naar Ommel op met gilde-eer.Mei: Jeugdtoernooi Kring Kempenland
In mei nemen de jeugdleden van ons gilde deel aan het Jeugdtoernooi van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Ze doen op deze dag ervaring op in wedstrijden en hopen natuurlijk om prijzen in de vorm van gildezilver te bemachtigen.Juni: Kringgildedag, Strijp Kermis en Sint Jan

Op de eerste zondag van juni organiseert de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland haar jaarlijkse Kringgildedag. Met ruim 50 deelnemende gilden uit de regio Eindhoven is dit elk jaar weer een fantastisch evenement. Traditioneel vormen de optocht en de gezamenlijke massale opmars op het feestterrein de hoogtepunten van deze dag. Centraal staat de verbroedering tussen gildebroeders en –zusters, maar men zal elkaar ook bekampen in de wedstrijden! Op 6 juni 2010 zal het Gilde St.-Jan Baptista deze Kringgildedag in Strijp organiseren. Met ruim 2500 gildebroeders en –zusters en een veelvoud aan belangstellenden in het schilderachtige Leenderstrijp belooft het een magnifiek evenement te worden.
De drukke maand juni wordt vervolgd met Strijp Kermis. Kermismaandag staat traditiegetrouw in het teken van het Gilde St.-Jan Baptista. ’s Ochtends gaan de gildebroeders en -zusters te voet ter kerke. Daar wordt een H. Mis met gilde-eer opgedragen tot intentie van de levende en overleden gildebroeders en -zusters. Na afloop wordt een vendelhulde gebracht aan vertegenwoordigers van de kerkelijke en wereldlijke overheid.
Na de middag volgt een schietwedstrijd bij “De Schutsboom” achter het kapelleke. Eens in de drie jaar draagt deze middag een heel speciaal karakter, vanwege het Koningschieten, één van de oudste en belangrijkste tradities van het gildewezen. In andere jaren worden kermisprijzen verschoten, die door de Leendse en Strijpse ondernemers beschikbaar zijn gesteld. De dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn.24 juni: Feestdag van St.-Jan de Doper
De feestdagen van de schutspatronen worden door de diverse Brabantse schuttersgilden op velerlei wijze gevierd. Gilde St.-Jan Baptista verkeert in de zeldzame omstandigheid dat het een aan de schutspatroon gewijde kapel onder zijn beheer heeft. De kapel, welke oorspronkelijk veel groter was en zelfs een eigen kapelaan had, nam in de loop der eeuwen een centrale plaats in in het geestelijke leven van de Strijpenaren. Ook kwamen mensen van buiten Strijp op bedevaart. In het openingsartikel van de “Carte van Strijp” blijkt al direct de hechte band tussen gilde en kapel. Aan de graaf van de Heerlijkheid Heeze-Leende wordt in 1645 vergunning gevraagd “...Om op te richten een nieuw gulde uuyt liefden en eendracht van Sint Jan Baptista rustende in der parochie van Leende tot Strijp in Sint Janskapelle die oirsaecke waerom wij gerne souden oprichten dese schutterie omdat een yegelijck tot liefden en eendracht soude tot malcanderen dragen...”. Sinds 1962 wordt hier jaarlijks op de feestdag van Sint Jan, 24 juni, een openluchtmis opgedragen, waarmee een eeuwenoude traditie in stand gehouden wordt.St.-Janstros
Tijdens deze H. Mis worden de Sint-Janstrossen gewijd. Dit veldboeket bestaat uit Sint-Janskruid, notenblad, koningsvaren, gele lis, korenbloem, margriet, rode en witte koekoeksbloem, vergeet-mij-nietje, wild viooltje, Spaans gras, aargras en lindeblad. Uit de tuin worden daar een witte en rode roos en een anjer (snoffel) aan toegevoegd. De gewijde tros wordt thuis buiten aan een deurstijl gehangen om bescherming af te smeken tegen noodweer en boze geesten, en geluk en gezondheid te brengen aan diegene die achter de tros hun heil zoeken.De St.-Janskapel
De huidige kapel is een klein gebouwtje met een puntdak bedekt met pannen. Men komt binnen via een deur in de puntgevel. Er is een middenpad met aan weerskanten zeer eenvoudige knielbanken. Tegen de achterwand is een nis afgesloten met ijzeren tralies. Tegen de wand van de nis is een sculptuur bevestigd die het afgehouwen hoofd van Sint Jan op een schotel voorstelt. Aan deze sculptuur is een droevige geschiedenis verbonden. In de kapel hing een 16e-eeuwse uit hout gesneden St.-Janschotel. In 1971 was de schotel, net als de kapel, aan een restauratie toe. De prachtig gerestaureerde schotel keerde pas in 1973 terug in de kapel. Helaas voltrok zich twee en een halfjaar later een ramp: de St.-Janschotel werd gestolen en is nooit opgespoord. In 1978 werd door een gildebroeder een nieuwe schotel uit hout gesneden. Deze schotel werd in 1981 uit de kapel ontvreemd. Wederom maakte dezelfde gildebroeder een nieuwe schotel. Deze werd in 1985 wel bij de kapel ingewijd, net als een betonnen afgietsel van de nieuwe houtsculptuur. Het houten exemplaar werd op een veilige plaats ondergebracht. Het afgietsel is tegen de achterwand van de kapel ingemetseld.De zomermaanden: juli en augustus
Na deze drukke periode volgt de zomervakantie. Speciaal voor onze jeugdleden organiseren we aan het begin van de vakantie een feestavond ter afsluiting van het oefenseizoen. Er wordt dan geschoten om het “Pastoor De Vries-wisselschild”. Dit schild, dat zowel een afbeelding van de R.K.-Kerk St.-Petrus’ Banden in Leende als de St.-Janskapel van Leenderstrijp draagt, is door voormalig Pastoor van Leende, M.J. de Vries, bij zijn afscheid in 2003 aan het Gilde St.-Jan Baptista geschonken. Pastoor De Vries gaf de intentie mee een jaarlijkse competitie op te zetten onder de jeugdleden met als inzet dit schild.Het Najaar
In augustus en september pakt ons gilde de draad weer op, vaak met een verbroederingsfeest of Gildedag binnen of buiten de eigen kring. Half augustus, met Leende Kermis, voetballen we tegen het Gilde St.-Catharina en St.-Barbara uit Leende. In september nemen enkele leden deel aan het toernooi Trommen-Vendelen-Bazuinblazen-Standaardrijden, van de Noordbrabantse Federatievan Schuttersgilden.November: varkenschieten
In oktober/november organiseert ons gilde een schietwedstrijd voor iedereen die belangstelling heeft. Hierbij bestaan de prijzen uit stukken van twee geslachte varkens. November is immers de traditionele slachtmaand. Ook gaan leden van het gilde in Strijp van deur naar deur om mensen te laten raden hoeveel bonen er in de bonenpot zitten.

Rouw en Trouw
Een belangrijke functie van het gilde is nog niet ter sprake gekomen. Dit heeft te maken met “rouw en trouw”. Bij het overlijden van een gildebroeder of -zuster verzorgt het gilde de uitvaart met gilde-eer. Hiervoor worden een speciaal rouwvaandel, rouwsjerpen, en een zwart omfloerste trom gebruikt. Het Koningsvest wordt op de baar gelegd, en het gilde brengt op passende wijze een laatste groet met een vendelgroet van de Vaandrig. Ook de teraardebestelling wordt door leden van het gilde verzorgd. Gelukkig zijn er ook feestelijker omstandigheden waarbij het gilde betrokken wordt. Bij een huwelijk of huwelijksjubileum van een gildebroeder of -zuster brengt het gilde een vendelgroet. Ook bij een gouden bruiloft van inwoners van Leenderstrijp en andere speciale gelegenheden brengt het gilde een vendelhulde.

Zo ziet u: het Gilde St.-Jan Baptista vervult al sinds 1645 een wezenlijke en centrale rol in de Strijpse gemeenschap. Op 4,5 en 6 juni 2010 willen we dit, met de andere gilden uit onze kring en vooral ook met de inwoners van Strijp, vieren met een geweldig gildefeest waarvoor we drie dagen uittrekken!

Vragen over het Gilde? Mail naar info@gildeleenderstrijp.nl 

Vragen over de website? Mail naar webmaster@gildeleenderstrijp.nl

Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's